Yoga – Ausfallschritt, liegender Adler, Rad und einfacher Sitz

bound revolved high lunge, baddha parivrtta anjaneyasana, yoga, yogi, yogapose, asana, Ausfallschritt, gedreht und gebunden
Gedrehter und gebundener Ausfallschritt

sukhasana, easy seat, mudra, einfache Sitzposition mit Mudra, yoga, yogapose, asana, yogi, meditation, rückbeuge, backbend
einfache Sitzposition mit leichter Rückbeuge und Mudra

urdhva dhanurasana, wheel, backbend, yoga, yogapose, yogi, asana, rückbeuge, rad
Rad

supta jathara garudasana, supine eagle pose, yoga, yogapose, asana, Ausgleichsposition, yogi
Adler in liegender Position